Trend genetyczny

Zmiana wartości hodowlanej kolejnych pokoleń zwierząt wynikająca z selekcji. Zwykle obrazuje się go przedstawiając na wykresie średnią wartość hodowlaną zwierząt urodzonych w kolejnych latach. Alternatywą jest podawanie średniego wzrostu wartości hodowlanej z roku na rok. Dla cech selekcjonowanych trend powinien być pozytywny. Niektóre cechy, nie podlegające selekcji, wskutek występowania negatywnej korelacji genetycznej i selekcji na inne cechy mogą mieć trendy negatywne. Klasycznym przykładem jest spadek wartości hodowlanej dla cech płodności jaki obserwowano po wprowadzeniu selekcji na cechy produkcyjne.
© Tomasz Strabel

« Powrót do indeksu