Projekt „CGen korekcja” – styczeń 2019

We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu przeprowadziliśmy wstępne analizy genetyczne dla cech zdrowotności racic. Prace rozpoczęliśmy od najczęściej występującego schorzenia, czyli dermatitis digitalis (DD). W toku analiz stwierdzono, że na zachorowalność wpływa stado, faza laktacji, sezon i miesiąc wycielenia. Na podstawie danych zebranych w okresie od 1 października 2017 do 30 września 2018 opracowano model do oceny wartości hodowlanej dla odporności zwierząt na to schorzenie, który pozwala na wyeliminowanie wpływu powyższych czynników. Uzyskane z jego wykorzystaniem wyniki są bardzo obiecujące. Potwierdziliśmy, że występowanie DD w polskiej populacji bydła rasy HF ma również podłoże genetyczne, a odziedziczalność odporności na to schorzenie wynosi 0,11. Jest to wartość porównywalna, a wielu przypadkach wyższa niż uzyskiwana w innych krajach prowadzących podobne projekty i pozwala na prowadzenie selekcji w pożądanym kierunku.
Należy pamiętać, że prowadzenie rejestracji danych i wykonywanie analiz pozwolą w przyszłości na wdrożenie rutynowej oceny wartości hodowlanej dla zdrowotności racic. Mamy podstawy, żeby twierdzić, że ten proces się powiedzie. Prowadzenie selekcji w kierunku odporności na DD, jest możliwe, jednak wskazane jest dalsze gromadzenie danych, które pozwoli zwiększyć dokładność tej oceny. Im więcej korekcji racic zostanie zarejestrowane, tym szybciej się to stanie. Ponadto chcąc zbudować polski indeks zdrowotności racic musimy przeanalizować inne cechy i określić odpowiadające im wagi. Hodowcy przyłączając się do projektu „CGen korekcja” nie tylko otrzymują informacje potrzebne do zarządzania stadem, ale też przyspieszają moment, w którym będą mogli doskonalić zdrowotność racic poprzez dobór buhajów, czy selekcję jałówek.