Zmiany w aplikacji „CGen korekcja”

Zamieszczamy tutaj opis wszelkich zmian w aplikacji. Dokument ten jest dostępny tylko ze strony startowej aplikacji.

Pozdrawiamy
Zespół “CGen korekcja”

27.02.2023
Na końcu zestawienia z podsumowaniem wizyty w aplikacji dodano nową sekcję o nazwie “Najczęstsze schorzenia”. Zawiera ona na stałe cztery pozycje: DD, WL, SU, SH, wraz z liczbą zarejestrowanych krów i % krów. Pozycje będą sortowane według liczby krów.
Liczba przy DD to liczba zarejestrowanych przypadków DD.
Liczba przy WL to liczba zarejestrowanych przypadków WL + WLF + WLA.
Liczba przy SU to liczba zarejestrowanych przypadków SU.
Liczba przy SH to liczba zarejestrowanych przypadków SH + SHD + SHC.
W tej sekcji zamieszczono schorzenia najczęściej rejestrowane. W oparciu o tę listę opracowano w zeszłym roku zestaw zaleceń, które można znaleźć w ulotce “Zadbaj o zdrowie racic z aplikacją “CGen korekcja” dostępnej na stronie: www.cgen.pl/korekcja/baza-wiedzy.

30.12.2022
Na listach zwierząt w aplikacji dodano możliwość sortowania po dacie ostatniej korekcji (obok dotychczasowych sortowań po kolczyku i numerze oborowym). Kierunek sortowania zmienia się klikając ponownie przycisk z nazwą danej zmiennej. Istnieje możliwość sortowania po dwóch informacjach jednocześnie. Chcąc posortować np. po dacie korekcji, a w ramach danej daty po numerze kolczyka, należy najpierw wskazać sortowanie po kolczyku, a następnie użyć przycisku sortowania po dacie ostatniej korekcji.

14.12.2022
Zmodyfikowaliśmy warunki, które muszą wystąpić, żeby zgłoszenie zostało oznaczone jako terapia (T). Są one następujące:

 1. Od poprzedniego zgłoszenia choroby na danej nodze minęło nie więcej niż 30 dni.
 2. Na nodze zarejestrowano minimum jedno z poniższych zdarzeń:
  – schorzenie występujące w ciągu ostatnich 30 dni i potwierdzono, że jest to kontynuacja,
  – działanie terapeutyczne (np. opatrunek, blok) z potwierdzeniem, że jest to kontynuacja,
  – zmianę lub zdjęcie opatrunku/bloku (zOB, ZOB).
 3. Nie zarejestrowano schorzeń dla nóg, które były zdrowe, lub nie miały rejestracji przy poprzedniej korekcji.
 4. Zgłoszenie zapisano korzystając z przycisku „zapisz”.

Dodatkowo po potwierdzeniu, że zgłoszenie jest kontynuacją, automatycznie zostanie przepisane zgłoszenie dla danej nogi z poprzedniej korekcji. W zależności od sytuacji (postępy w leczeniu/wystąpienie powikłań) można dodawać dodatkowe schorzenia lub zmniejszać ich liczbę zachowując możliwość zapisu jako terapia.

14.11.2022
Dostosowaliśmy przepływ danych do aplikacji “CGen korekcja” w związku z wdrożeniem nowego systemu teleinformatycznego PFHBiPM.

06.09.2022
W aplikacji pojawiły się nowe zmiany, które opisaliśmy poniżej.
1) Czyszczenie listy do korekcji.
W nagłówku listy do korekcji w stadzie zamiast przycisku „wczytaj z pliku” pojawia się przycisk „Menu”. Wyświetla on podmenu zawierające przyciski:
a. „wczytaj z pliku” – (działanie tylko z jedną zmianą: przycisk „powrót” na ekranie dodawania pliku zmienia się na „anuluj” i wywołuje powrót do list, a nie do menu)
b. i nowy przycisk „wyczyść listę”.
Uruchomienie przycisku „wyczyść listę” powinno usuwać wszystkie zwierzęta z tej listy w danym stadzie.

Tak jak wszystkie inne zmiany w obrębie listy jest to synchronizowane pomiędzy wszystkimi użytkownikami mającymi dostęp do stada. Z tego powodu po naciśnięciu przycisku „wyczyść listę” pojawia się pop-up z informacją „Żądana operacja spowoduje usunięcie z listy w tym stadzie wszystkich zwierząt u wszystkich użytkowników mających do niego dostęp. Czy potwierdzasz wyczyszczenie listy?”.
Otrzymujemy do wyboru dwa przyciski:
c. „Wyczyść” – czyści listę
d. „Anuluj” – przerywa proces.

2) Zmiana ekranu dodawania zwierząt.
Zmieniliśmy mechanizm dodawania zwierząt. Zamiast dwóch ekranów (kolczyk, a potem nazwa) pojawia się jeden, na którym w zależności od preferencji możemy wprowadzić nazwę lub kolczyk i niezależnie od nich, opcjonalnie nr oborowy. W przypadku wprowadzenia danych w nieprawidłowy sposób, na ekranie pojawi się od razu odpowiedni komunikat.

3) Funkcja „cofnij” w wyszukiwarce.
Wprowadziliśmy na ekranie wyszukiwarki przycisk „poprzednie”. Przycisk ten przenosi do poprzedniego zgłoszenia w stadzie w ramach danego uruchomienia aplikacji, niezależnie od sposobu wywołania.

4) Usuwanie błędnie wprowadzonych zgłoszeń.
Wprowadziliśmy funkcję usuwania zgłoszeń. Przyjęliśmy następujące założenia:
a. usunąć można tylko zgłoszenie nieprzesłane jeszcze na serwer,
b. usuwanie następuje z poziomu zestawienia pokorekcyjnego,
c. wywołanie usuwania: po kliknięciu na ID zwierzęcia pojawia się pop-up edytuj/usuń z opcją wyboru odpowiedniej akcji. Na tym ekranie powinny być informacje o zgłoszeniu (nr kolczyka, oborowy, czas i godzina wprowadzenia zgłoszenia),
d. przed usunięciem konieczne jest dodatkowe potwierdzenie za pomocą okienka „czy potwierdzasz usunięcie zgłoszenia?”

07.10.2021
W celu ograniczenia ilości i czasu pobierania danych na urządzenie (np. tablet) na kontach osób zatrudnionych w firmie korekcyjnej, historia zgłoszeń dla stada została domyślnie ograniczona do dwóch ostatnich wizyt. Istnieje jednak możliwość ręcznego wczytania pozostałych wizyt. W przypadku jeśli dla jakiegoś stada zawsze chcemy mieć pełną historię, można to ustawić na ekranie “Preferencje”.
Zmianie uległo również dodawanie zwierząt w stadach pokazowych. Formatka dodawania (uruchamiana z wyszukiwarki oraz z listy) zawiera od teraz domyślnie opcję wpisania nazwy zwierzęcia. W pozostałych stadach formatka nie zmienia się.

16.09.2021
Nastąpiła zmiana w działaniu przycisku “terapia” (T):

 • jeśli na nodze z kontynuacją terapii ubyły jakieś choroby z kontynuacji (ale została co najmniej jedna z wcześniej zgłoszonych), to nadal jest to T (terapia),
 • jeśli na wszystkich nogach objętych terapią będzie tylko Z (zdrowa) to nie jest to już terapia.

10.06.2021
W interfejsie aplikacji pojawiły się dwie zmiany, których celem jest ułatwienie korzystania z niektórych funkcji:
– w wyszukiwarce zwierząt w wizycie pojawił się przycisk “dodaj”, który umożliwia dopisanie do stada zwierzęcia bez konieczności podejmowania wcześniejszej próby jego wyszukiwania. Funkcja ta jest dedykowana przypadkom, w których wiadomo, że danego osobnika nie znajdzie się na liście zwierząt (UWAGA: wpisanie nr kolczyka, który już istnieje w danym stadzie spowoduje przypisanie wyników do prawidłowego zwierzęcia dopiero po następnym próbnym udoju). Przycisk „dodaj” ułatwi także korzystanie ze stada pokazowego w celu zaprezentowania aplikacji hodowcom, którzy jeszcze nie przyłączyli się do projektu.
– w formatce “Wpisanie zatrudnienia” znajdującej się w części dedykowanej zarządzaniem pracownikami firmy, pojawił się jasny podział na dodawanie do firmy pracownika z już istniejącym kontem w aplikacji “CGen korekcja” oraz tworzenie nowego konta (z jednoczesnym przypisaniem pracownika do firmy).

07.06.2021
Każda firma korekcyjna otrzymała dostęp do indywidualnego obiektu pod nazwą “stado pokazowe”. Jest to obiekt, dzięki któremu możliwe jest wprowadzanie danych z korekcji w stadach, które nie podpisały jeszcze umowy. Przedstawienie zestawienia pokorekcyjnego z wynikami własnych zwierząt hodowcy może pomóc przekonać go do przyłączenia się do projektu “CGen korekcja”. PFHBiPM nie ma możliwości wykorzystania danych wprowadzonych w ramach stad pokazowych. W ramach projektu “CGen korekcja” użyteczne są jedynie dane ze stad, które podpisały umowę.
Korzystanie ze stada pokazowego wiąże się z pewnymi ograniczeniami:
– każde zwierzę, któremu wykonacie korekcję trzeba najpierw dodać do aplikacji z uwagi na brak pobierania danych z systemu Symlek. Polecanym sposobem jest wczytanie listy z pliku (wpis poniżej z 13.05.2021 r.) lub ew. skorzystanie z dodawania w wyszukiwarce;
– lista zwierząt w tym stadzie jest czyszczona każdej nocy;
– zestawienia pokorekcyjne są zapisywane, więc nie tracicie dostępu do podsumowania zgłoszeń;
– numery zwierząt w zestawieniu pokorekcyjnym są bezpowrotnie anonimizowane w nocy po przesłaniu na serwer. Zapobiega to możliwości wykorzystania danych bez zgody hodowcy i zabezpiecza jego interesy. Aby mieć dostęp do zestawienia z oryginalnymi numerami należy je zapisać do pdf niezwłocznie po wizycie. Pozostałe elementy zestawienia nie będą podlegać żadnym zmianom.
Każda firma korekcyjna otrzymała domyślnie jedno stado pokazowe. Istnieje możliwość utworzenia dodatkowych stad pokazowych po skontaktowaniu się z Zespołem “CGen korekcja”, jednak ich liczba nie powinna przekroczyć liczby zespołów korekcyjnych w danej firmie.

12.05.2021
Wprowadzono możliwość dodania listy zwierząt skierowanych do korekcji. Zarówno na ekranie stada, jak i wizyty pojawił się przycisk “Lista do korekcji”, który umożliwia do niej dostęp. Najważniejsze informacje:
1. W każdym stadzie jednocześnie jest tylko jedna “lista do korekcji”. Wyświetla się ona zarówno na ekranie stada, jak i w każdej wizycie.
2. Podstawowym sposobem dodawania listy do korekcji jest wczytanie jej z pliku w formacie CSV lub TXT z dwiema kolumnami rozdzielonymi przecinkiem lub średnikiem. Plik ten w pierwszej kolumnie powinien zawierać nr kolczyka, a w drugiej nr oborowy (w przypadku braku wartości pole to może być puste). Nagłówek pliku musi zawierać 2 kolumny: “kolczyk” i “oborowy”. Taki plik można wygenerować w wielu programach do zarządzania stadem lub za pomocą arkusza kalkulacyjnego np. Excela (zapis jako csv).
3. Wczytywanie listy z pliku (tylko online):
a) Otwórz z dowolnego miejsca ekran “lista do korekcji”.
b) Wybierz przycisk “wczytaj z pliku”.
c) Wskaż lokalizację pliku i zatwierdź przyciskiem “wczytaj”.
d) Aplikacja sprawdzi poprawność pliku i wyświetli liczbę zawartych w nim zwierząt.
e) Jeśli chcesz zmienić poprzednią listę w całości, skorzystaj z przycisku “prześlij i zamień listę”.
f) Istnieje też możliwość automatycznego dodania do nowej listy zwierząt, które znajdowały się na poprzedniej liście, ale nie miały zarejestrowanych zgłoszeń – umożliwia to przycisk “prześlij i dopisz X zwierząt bez rejestracji” (gdzie X oznacza liczbę zwierząt).
4. Do listy można też dodać zwierzę z dowolnej innej listy dostępnej z ekranu stada. W tym celu należy skorzystać z przycisku “+” umieszczonego obok pola z nr. osobnika (tylko online).
5. Raz stworzona lista pozostaje aktualna do czasu jej nadpisania.
6. Listę do korekcji może zmienić zarówno hodowca, jak i korektor – po odświeżeniu aplikacji każdy użytkownik otrzyma najnowszą wersję listy.

15.04.2021
W przypadku wyszukiwania tej samej krowy po raz kolejny w ramach danej wizyty w trybie offline, pojawi się komunikat: “Istnieje już zgłoszenie dla tego zwierzęcia w bieżącej wizycie. Chcesz je edytować, czy dodać nowe?”, a wraz z nim do wyboru następujące przyciski:
– “powrót” – powrót do wyszukiwania lub na ekran wizyty.
– “edytuj + nr edycji” – przejście do edycji zgłoszenia; w przypadku wprowadzenia kilkukrotnie zgłoszenia dla tego samego zwierzęcia w danej wizycie wyświetla się lista umożliwiająca edytowanie wybranego zgłoszenia np. “edytuj 1.” – przejście do edycji zgłoszenia nr 1 dla tego zwierzęcia w tej wizycie. Po zakończeniu edycji zgłoszenia przechodzimy do zestawienia pokorekcyjnego.
– “dodaj nowe” – przejście do normalnego ekranu zgłaszania; w efekcie w aktualnej wizycie pojawia się kolejne zgłoszenie dla tego zwierzęcia.
Analogiczna informacja o istniejącym zgłoszeniu dla danej krowy pojawia się też podczas wprowadzania z listy.

06.04.2021
Wprowadziliśmy zmianę w sposobie obsługi list w aplikacji “CGen korekcja”. Pojawiła się możliwość sortowania listy wg kryterium nr. oborowego i kolczyka. Ponadto dodaliśmy opcję filtrowania list pod kątem statusu zgłoszenia. Na liście w wizycie jest możliwość oddzielenia zwierząt, które miały już zgłoszenie w jej trakcie od pozostałych. UWAGA: Filtr „ma zgł./bez zgł.” sprawdza, czy najnowsze zgłoszenie dla danego zwierzęcia zostało zarejestrowane w tej wizycie i z tego powodu powinien być używany tylko podczas bieżącego zgłaszania. Korzystanie z tego filtrowania w wizytach archiwalnych może dać nieprawidłowe wyniki.
Korzystanie z powyższego filtra jest możliwe także na listach w stadzie – w tym przypadku możemy łatwo wyfiltrować osobniki, które jeszcze nigdy nie miały zgłoszenia, od zwierząt poddanych już korekcji. Na każdej liście zwierzęta bez zgłoszenia otrzymały dodatkowy wyróżnik kolorystyczny.

23.10.2020
Dodaliśmy “Zgłoszenia wg faz DD” w zestawieniu pokorekcyjnym obok “Zgłoszenia wg chorób”. Zliczana jest liczba przypadków danej fazy DD oraz procentowy udział krów i nóg z danej wizyty (w stosunku do wszystkich zgłoszeń DD). Dodatkowo usunęliśmy z zestawienia pokorekcyjnego przycisk “Usuń nieprzesłane dane”, aby zapobiec niezamierzonemu skasowaniu zapisanych zgłoszeń.

01.06.2020
Udostępniliśmy nową wersję aplikacji “CGen korekcja”. Przechodzimy z rejestracji DD na rejestrację stadiów M dla DD. Przyjęliśmy następujące założenia w zakresie przypisywania stopni zaawansowania DD:
M2 – czerwony
M1, M4.1 – pomarańczowy
M3, M4 – zielony
Za domyślną opcję zostało przyjęte M2 czyli klasyczna zmiana rozpoznawana jako DD. Jednak w odróżnieniu od pozostałych schorzeń jest ona oznaczana kolorem czerwonym, gdyż wiąże się z aktywnym stadium choroby.
Oznaczenia kolorystyczne mogą ulec zmianie w przypadku zatwierdzenia oficjalnych wytycznych ICAR.
Rejestracje wykonane do 31.05.2020 zostaną przepisane na DD.M2.
Informacje o nowej publikacji ICAR dotyczącej faz DD można znaleźć na naszej stronie internetowej cgen.pl/fazy-dermatitis-digitalis-temat-rozszerzenia-atlasu-icar/. Na ten moment dostępna jest jedynie wersja anglojęzyczna tego dodatku do Atlasu, ale nazwy faz M i zdjęcia są uniwersalne. Z kolei informacje o samym postępowaniu związanym z kontrolą DD były omawiane podczas pierwszego szkolenia prowadzonego przez Andreę Fiedler, a materiały z opisem otrzymali wszyscy którzy uczestniczyli w szkoleniu zeszłorocznym (5-stopniowy plan kontrolowania Dermatitis digitalis). Jeżeli macie pytania w tym zakresie lub potrzebujecie wsparcia w zakresie sposobu rejestracji pozostajemy do dyspozycji.

07.04.2020
Zmodyfikowaliśmy działanie przycisków do wysyłania danych (“Prześlij dane lokalne” i “Dane do przesłania”). Ich użycie będzie automatycznie wywoływało aktualizację danych w aplikacji, a w przypadku przycisku na ekranie głównym (“Dane do przesłania”) także pobranie nowej wersji aplikacji, gdy taka jest dostępna.

Na ekranie zgłoszenia wprowadziliśmy zmianę, dzięki której oprócz czasu od ostatniej wizyty, będzie się też wyświetlał czas od ostatniej wizyty rutynowej. W “Edycji stada” poszerzyliśmy zakres informacji pozwalających na rejestrację prowadzonej profilaktyki (częstotliwość stosowania kąpieli racic) oraz typu legowisk. Przemianowaliśmy dotychczasowe pole “legowisko” na “ściółka” dodając do istniejących wyborów opcję “separat”. W przypadku “legowiska” wybrać można “płytkie”, “głębokie” lub “—” (brak – opcja domyślna).

17.02.2020
Do ekranu zgłoszenia dodaliśmy dodatkowe przyciski umożliwiające zapisanie założenia bloku lub opatrunku bez konieczności przechodzenia do innej zakładki. Nowe guziki duplikują działanie dotyczasowych i mogą być używane zamiennie.
Jednocześnie umożliwiliśmy zapisanie informacji o wykonanych zabiegach w przypadku uszkodzenia mechanicznego (np. UM+OP). Tak jak dotychczas takie przypadki nie są zaliczane do chorych zwierząt, ale od teraz w podsumowaniu wizyty pojawi się ich liczba.

18.02.2019
Wdrożyliśmy w aplikacji dwa mechanizmy, które ułatwią pracę korektorom racic.
Pierwszym z nich jest usprawnienie pracy aplikacji w trybie offline poprzez blokowanie odświeżania przy braku połączenia z Internetem. Przy próbie przeładowania w takim przypadku, aplikacja wróci na ekran startowy i możliwa będzie dalsza praca. Wszystkie funkcje związane z wprowadzaniem danych będą działać normalnie, a przesłanie danych będzie możliwe po ponowny połączeniu z Internetem. Włączenie tej funkcjonalności nastąpi po dwukrotnym odświeżeniu aplikacji online.
Kolejnym dodanym elementem jest komunikat wyświetlany w dolnej części ekranu startowego informujący o aktualności danych pobranych do aplikacji. Jeśli dane zostały pobrane w ciągu ostatnich 24 godzin to wyświetlana informacja będzie brzmieć “dane aktualne”, natomiast informacja “dane sprzed X dni” mówi, że dane zostały pobrane 3 lub więcej dni temu i mogą być już nieaktualne – należy odświeżyć aplikację. Przypominamy, że aktualne dane na urządzeniu zapewniają lepszą identyfikację zwierząt i przyspieszają pracę.

10.08.2018
Poszerzyliśmy zakres zbieranych informacji dotyczących warunków środowiskowych w stadach. Obecnie istnieje możliwość uzupełnienia danych dotyczących systemów utrzymania zwierząt, podłóg, legowisk, dostępu do pastwiska, a także stylu współpracy korektora ze stadem. W przypadku stwierdzenia niekompletnych informacji, aplikacja poprosi o ich uzupełnienie, a po roku o aktualizację.

15.05.2018
W odpowiedzi na zapytania użytkowników wprowadziliśmy zmianę umożliwiającą przesłanie danych podczas odświeżania aplikacji. Od teraz po każdorazowym przeładowaniu aplikacji dane znajdujące się na urządzeniu zostaną przesłane bez konieczności korzystania z dodatkowych przycisków. Przypominamy, że regularne odświeżanie jest podstawą stabilnego działania aplikacji “CGen korekcja”.

01.03.2018
Z uwagi na toczące się prace programistyczne, zaleca się regularne zapisywanie zestawień po zakończonej wizycie przed kliknięciem przycisku “Dane do przesłania” lub “Prześlij dane lokalne”, jako dodatkowe zabezpieczenie rejestrowanych danych na wypadek wystąpienia problemów z przesłaniem ich z tabletu na serwer. Zapisanie podsumowania w formacie pdf lub wydrukowanie jest możliwe po kliknięciu przycisku “drukuj” widocznego na ekranie z wynikami.

27.02.2018
Ze względu na prowadzone prace tymczasowo wyłączono przesyłanie danych w tle podczas pracy online. Od teraz po zakończonej pracy konieczne jest użycie przycisku “Dane do przesłania” lub “Prześlij dane lokalne”. Do momentu zakończenia przesyłania danych pozostałe funkcje aplikacji nie będą dostępne. Przypominamy, że w pamięci urządzenia można bezpiecznie przechowywać maksymalnie 300 zgłoszeń.

24.01.2018
Poniżej wypunktowaliśmy zasady, których przestrzeganie ułatwi bezproblemową pracę z aplikacją “CGen korekcja”, szczególnie w trybie offline:
1. Do uruchomienia aplikacji potrzebny jest dostęp do internetu, dlatego też chcąc rejestrować informacje offline należy nie wyłączać tabletu po utworzeniu wizyty (do tego etapu wymagany jest dostęp do Internetu) ani nie zamykać przeglądarki z włączoną aplikacją (praca w tle jest możliwa).
2. Prosimy przesyłać dane na serwer (przycisk “Dane do przesłania”) i odświeżać aplikację codziennie (wymagane połączenie z internetem) nawet w przypadku wizyt kilkudniowych. Ma to pozytywny wpływ na stabilność działania programu i zwiększa bezpieczeństwo danych (w pamięci urządzenia można przechować maksymalnie 300 zgłoszeń).
3. W przypadku odświeżenia aplikacji w trybie offline dalsza praca będzie możliwa tylko po połączeniu się z Internetem. Może być konieczne ponowne wprowadzenie informacji dla ostatnio wpisywanej krowy dlatego prosimy, żeby nie odświeżać aplikacji w momencie wprowadzania danych w trybie offline.

19.01.2018
Poprawiamy obsługę większych przedsiębiorstw i stad z wieloma właścicielami. Dlatego podstawową jednostką funkcjonalną w aplikacji nie będzie dłużej obora, a stado. Funkcjonalność jest w fazie próbnej, dlatego czekamy na wszelkie uwagi z nią związane.

11.12.2017
Udostępniliśmy kilka znaczących zmian w aplikacji:
1. Umożliwienie edycji zgłoszeń, która dostępna jest z zestawienia pokorekcyjnego.
2. Poprawienie wyglądu wydrukowanego zestawienia pokorekcyjnego. Od teraz na pierwszej stronie znajduje się 10 zgłoszeń, a na kolejnych po 12.
3. Możliwość dodania logo swojej firmy do zestawień pokorekcyjnych.
4. Obsługa danych zalegających na urządzeniu.
5. Dodanie przycisków ułatwiających przemieszczanie się w obrębie list.
6. Umożliwienie dodania zwierzęcia do stada

23.10.2017
Wprowadzono wyświetlanie ID użytkownika oraz zatrudnienia. Funkcja ta jest dostępna po kliknięciu nazwy użytkownika na ekranie głównym (wejście na ekran wylogowania).

06.10.2017
Do informacji o oborze dodano możliwość wskazania schematu przeprowadzania korekcji w stadzie.

01.08.2017
Zmieniono ekran wyszukiwania zwierzęcia oraz dla odróżnienia klientów archiwalnych w karcie “Klienci” oznaczono ich kolorem szarym. Dostęp do tych stad będzie możliwy tylko w celu sprawdzenia wprowadzonych przez siebie danych.
Do instrukcji obsługi dodano informacje nt. odświeżania aplikacji.

27.07.2017
W zestawieniu pokorekcyjnym pojawiły się “zgłoszenia wg chorób”.

24.07.2017

Na stronie startowej aplikacji “CGen korekcja” jest dostępna pełna instrukcja obsługi zawierająca informacje nt. wszystkich wprowadzonych dotychczas funkcjonalności. Zachęcamy do zapoznania się z nią.