aktualne wyniki

Wyniki są aktualne dla sezonu oceny wartości hodowlanej 2023.3.

buhaje HO

Ryc. Zakresy wartości Indeksu Ekonomicznego (zł) dostępnych buhajów odmiany HO. Jeden kolor obejmuje 20% zwierząt*

Wyjaśnienia dotyczące sposobu tworzenia wykresów oraz ich interpretacji zostały umieszczone w zakładce „objaśnienia”.

buhaje RW

Ryc. Zakresy wartości Indeksu Ekonomicznego (zł) dostępnych buhajów odmiany RW. Jeden kolor obejmuje 20% zwierząt*

Wyjaśnienia dotyczące sposobu tworzenia wykresów oraz ich interpretacji zostały umieszczone w zakładce „objaśnienia”.

krowy HO

Ryc. Zakresy wartości Indeksu Ekonomicznego 315 781 krów żyjących odmiany czarno-białej (wg stanu na 12.12.2023 r.). Jeden kolor obejmuje 20% zwierząt.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu tworzenia wykresów oraz ich interpretacji zostały umieszczone w zakładce „objaśnienia”.

krowy RW

Ryc. Zakresy wartości Indeksu Ekonomicznego 9 732 krów żyjących odmiany czerwono-białej (wg stanu na 12.12.2023 r.). Jeden kolor obejmuje 20% zwierząt.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu tworzenia wykresów oraz ich interpretacji zostały umieszczone w zakładce „objaśnienia”.

stada

Ryc. Zakres średnich wartości Indeksu Ekonomicznego w 10 250 stadach krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (wg stanu na 12.12.2023 r.). Jeden kolor obejmuje 20% stad.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu tworzenia wykresów oraz ich interpretacji zostały umieszczone w zakładce „objaśnienia”.

objaśnienia


W poszczególnych zakładkach przedstawiamy aktualne wyniki charakteryzujące populację rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej pod względem Indeksu Ekonomicznego wyrażonego w złotówkach.
W celu zaprezentowania Państwu użytecznych informacji przeprowadziliśmy analizę w ramach każdej z odmian (HO i RW) dla:

  • buhajów oznaczonych jako dostępne na polskim rynku w rankingu zamieszczonym na stronie cgen.pl/indeksy oraz TOP100 oceny,
  • krów z wynikami owh, zarówno z oceną genomową jak i konwencjonalną,
  • średnich stad.

Przedstawione wyniki analiz wartości Indeksu Ekonomicznego mogą stanowić punkt odniesienia dla prowadzenia porównań i być pierwszym krokiem w podejmowaniu decyzji o zakupie nasienia danego buhaja lub przeznaczeniu danej sztuki na remont stada.

Aktualne zasady publikowania wartości Indeksu Ekonomicznego zostały opisane tutaj.

Jak interpretować wykresy?

Na wykresach zamieszczonych w zakładkach dla poszczególnych płci oznaczyliśmy kolorami zakresy wartości IE odpowiadające kolejnym równolicznym klasom zwierząt. Najsłabsze 20% sztuk charakteryzuje się wartościami IE z zakresu oznaczonego kolorem czerwonym, natomiast najlepsze 20% wartościami IE z zakresu oznaczonego kolorem ciemnozielonym.

Należy zwrócić uwagę, że zakresy poszczególnych klas nie są jednakowe. Im więcej zwierząt o zbliżonych wartościach IE, tym mniejsze różnice między najlepszym a najgorszym zwierzęciem z danej klasy a przez to “krótsza” klasa. Taką sytuację obserwujemy zwłaszcza przy wartościach bliskich średniej populacji. Natomiast w przypadku klas skrajnych, a więc najlepszych (ciemnozielonych) lub najsłabszych (czerwonych), różnice pomiędzy osobnikami są znacznie większe, a w konsekwencji zakresy wartości IE w danej klasie bardziej zróżnicowane (na wykresie klasy te są “dłuższe”). Wartości graniczne dla każdej klasy zaznaczyliśmy na wykresie.

Analogicznie stworzyliśmy wykres prezentujący stada rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W analizie uwzględniono jedynie stada posiadające minimum 5 krów z wynikami oceny wartości hodowlanej. W kolejnym kroku postąpiliśmy podobnie jak w przypadku grup zwierząt czyli podzieliliśmy stada na 5 równolicznych klas. Sprawdziliśmy zakresy wartości IE dla każdej z nich i nadaliśmy im odpowiednio kolory.