objaśnienia

rankingi
buhajów

W rankingu buhajów domyślnie wyświetlanych jest 50 dostępnych osobników wybranych według wartości Indeksu Ekonomicznego (IE). Od sezonu oceny 2020.1 wartości IE otrzymują buhaje, które miały ją opublikowaną w sezonie 2019.3. Dodatkowo publikowane jest IE dla top10 buhajów pod względem IE, a także IE buhajów wskazanych przez firmy, które weszły we współpracę z PFHBiPM. Przy pomocy menu kontekstowego można zwiększyć liczbę wyświetlanych buhajów aż do 10 000.

Ranking można również zbudować w oparciu o podindeksy oraz ich składowe. Wystarczy wybrać interesującą nas cechę z menu kontekstowego.

Ranking domyślnie wyświetlany jest dla odmiany HO. Aby zobaczyć ranking dla odmiany RW należy skorzystać z menu „Odmiana” i wybrać „RW”.

Następnie można wybrać typ oceny (konwencjonalna lub genomowa), według której skonstruowany jest ranking.

Interesujące nas pojedyncze buhaje można wybrać z rankingu i zestawić ich wyniki w porównywarce. Aby wybrać buhaja do porównania należy buhaja zaznaczyć w rankingu, a następnie dodać do porównania poprzez przycisk oznaczony jako „+”.

Po dodaniu buhajów do porównania wyświetli się liczba buhajów znajdujących się w porównaniu. Aby usunąć wszystkie buhaje z porównania wystarczy użyć przycisk „x”. Istnieje również możliwość usuwania pojedynczych osobników z porównania przy pomocy menu „Zarządzaj” znajdującego się po prawej stronie od pola wyświetlającego liczbę osobników w porównaniu.  W tym menu możemy przy pomocy przycisku „x” usuwać pojedynczo buhaje z porównania.

Po uzyskaniu listy buhajów, które chcemy porównać można przejść do porównywarki, która zestawi wyniki wartości hodowlanej dla wybranych buhajów. W tym celu przechodzimy do zakładki „Porównanie”. Domyślnie buhaje oznaczane są według nazwy. Można to zmienić korzystając z przycisku oznaczonego jako „A”. W ostatniej kolumnie oznaczonej jako „Średnia” znajdują się średnie wartości dla każdej cechy w grupie buhajów, które zostały wybrane do porównania.

Więcej informacji o zasadach tworzenia rankingu można przeczytać w zakładce „dokumentacja”.

karta buhaja


Karta buhaja to zestawienie podstawowych informacji dla samców posiadających oszacowane wartości hodowlane. Do karty buhaja można przejść poprzez kliknięcie ID buhaja w rankingu lub wyszukanie go w zakładce “Szukaj” po częściowym numerze bądź nazwie.
W pierwszym panelu wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące danego osobnika. W rankingu buhajów według IE przede wszystkim jest to wartość Indeksu Ekonomicznego (IE) wraz z jego dokładnością oraz indeksu PF. Natomiast w rankingu według indeksu PF wartości IE posiadają buhaje, które miały ją opublikowaną w sezonie 2019.3, a także buhaje wskazane przez firmy, które weszły we współpracę z PFHBiPM. Podana jest także data urodzenia zwierzęcia, jego odmiana oraz informacja o kraju pochodzenia i statusie rejestracji w systemie Symlek.
Poniżej znajduje się informacja o liczbie firm posiadających nasienie danego buhaja w ofercie (podana w nawiasie na przycisku). Po kliknięciu w przycisk możliwe jest sprawdzenie listy firm, u których dostępne jest nasienie wybranego buhaja wraz z informacją o jego typie (konwencjonalne, seksowane).
Zamieszczony został także kod QR, po którego zeskanowaniu można wyświetlić kartę na smartfonie.

Drugi panel dostępny w karcie buhaja zawiera informacje rodowodowe. Są one prezentowane w formie interaktywnego drzewa rodowodowego. Po kliknięciu w niebieski przycisk znajdujący się obok nazwy wybranego przodka zostaniemy przeniesieni do karty tego osobnika. Poszczególne gałęzie rodowodu można rozwijać przy pomocy znaku plus (+) i zwijać przy pomocy znaku minus (-).

Poniżej znajduje się trzeci panel rozpoczynający się od informacji o sezonie oceny, z którego pochodzą prezentowane wyniki. Następnie w formie rozwijanych list prezentowane są wartości hodowlane zebrane w grupy, kolejno: produkcja, pokrój, płodność, komórki somatyczne, długowieczność. Kolejne belki pokazują informacje o fenotypowej charakterystyce ocieleń, inbredzie, pozycji w rankingach krajów EuroGenomics oraz listę synów buhaja.
 

rankingi samic


W rankingu samic wyświetlane jest do 1000 samic o najwyższych indeksach IE lub PF. Istnieje możliwość wyświetlenia takiego rankingu dla krów i jałówek odmian HO lub RW. W przypadku krów mamy też możliwość ograniczenia się tylko do oceny konwencjonalnej lub genomowej.

W tabeli wyświetlane są samice uszeregowane wg wybranego indeksu, wraz z danymi dotyczącymi jej ojca, hodowcy i wartości hodowlanej. Po kliknięciu na ID danego osobnika można się dostać do karty jałówki/krowy.

Więcej informacji o zasadach tworzenia rankingu można przeczytać w zakładce „dokumentacja”.
 

karta
jałówki/krowy

Karta jałówki/krowy to zestawienie podstawowych informacji dla samic posiadających oszacowane wartości hodowlane. W przypadku jałówek są to sztuki zgenotypowane z oceną genomową, a w przypadku krów zwierzęta posiadające ocenę genomową lub konwencjonalną.
Do karty jałówki/krowy można przejść poprzez kliknięcie w rankingu ID samicy bądź wyszukanie jej po numerze lub nazwie. W pierwszym panelu wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące danego osobnika. Przede wszystkim jest to wartość Indeksu Ekonomicznego (IE) wraz z jego dokładnością oraz indeksu PF. Poniżej znajduje się data urodzenia zwierzęcia, jego odmiana oraz informacja o właścicielu.
Drugi panel dostępny w karcie krowy/jałówki zawiera informacje rodowodowe. Są one prezentowane w formie interaktywnego drzewa rodowodowego. Po kliknięciu w niebieski przycisk znajdujący się obok nazwy wybranego przodka zostaniemy przeniesieni do karty tego osobnika. Poszczególne gałęzie rodowodu można rozwijać przy pomocy znaku plus (+) i zwijać przy pomocy znaku minus (-).
Poniżej znajduje się trzeci panel rozpoczynający się od informacji o sezonie oceny, z którego pochodzą prezentowane wyniki. Następnie w formie rozwijanych list prezentowane są wartości hodowlane zebrane w grupy, kolejno: produkcja, pokrój, płodność, komórki somatyczne, długowieczność oraz inbred, w tym kompletność rodowodu użytego do oszacowania inbredu.
 

podsumowanie
genotypowania


Podsumowanie genotypowania to narzędzie umożliwiające hodowcy wyświetlenie rankingu samic z jego obory na bazie genomowych wartości hodowlanych. W rankingu uwzględniane są jałówki i krowy zgenotypowane w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM.

Podsumowanie genotypowania dostępne jest po zalogowaniu od sezonu 2019.3. W celu utworzenia konta należy skontaktować się z obsługującym państwa doradcą hodowlanym PFHBiPM. Przycisk logowania znajduje się na górnej belce na stronie cgen.pl/indeksy/ocena/samice/ranking (ryc.). Po zalogowaniu (1) należy przejść do sekcji “Samice” (2) i kliknąć zakładkę “Podsumowanie genotypowania” (3).

Ranking domyślnie wyświetlany jest dla opcji “Ostatni sezon genotypowania”. Może on zostać wygenerowany dla innej grupy zwierząt wybranej z menu (patrz rycina poniżej).

 • Ostatni sezon genotypowania
  Samice, które w ostatnim sezonie oceny uzyskały ocenę wartości hodowlanej po raz pierwszy.
 • Żywe zgenotypowane
  Obecne w stadzie samice posiadające ocenę wartości hodowlanej niezależnie od terminu ich zgenotypowania.
 • Wszystkie zgenotypowane
  Wszystkie należące do danego hodowcy samice, które kiedykolwiek zostały zgenotypowane niezależnie od tego czy nadal są obecne w stadzie czy też ubyły.
 •  
  Ostatni sezon oceny oznacza ostatni sezon jaki się odbył niezależnie od tego czy jest on oficjalny czy dodatkowy. Hodowca ma dostęp do aktualnych wyników zwierząt zgenotypowanych wcześniej także w przypadku braku samic, które w ostatnim sezonie uzyskały wyniki oceny genomowej po raz pierwszy.

  Ranking domyślnie tworzony jest na podstawie wartości IE. Możliwe jest jednak sortowanie listy według rosnących lub malejących wartości z dowolnej kolumny, w tym indeksu PF oraz podindeksów (po kliknięciu ikony strzałek umieszczonej obok nazwy kolumny, rycina).

  W rankingu domyślnie wyświetlanych jest 20 najlepszych sztuk. Przy pomocy menu kontekstowego (zamieszczonego poniżej listy rankingowej) można zwiększyć liczbę wyświetlanych na jednej stronie sztuk aż do 500 (rycina).

  Po kliknięciu w numer kolczyka wybranej sztuki otwiera się karta zwierzęcia, w której wyświetlają się podstawowe informacje na temat danej sztuki. Ze szczegółowym jej opisem można zapoznać się w zakładce “objaśnienia/karta jałówki/krowy”.

  Pod listą zwierząt zamieszczono informacje podsumowujące, w których znajdują się średnie wartości indeksów, dokładności IE oraz podindeksów dla wybranej do utworzenia rankingu grupy zwierząt (wraz z podaniem jej liczebności).

   

  rankingi
  rodowodowe


  W rankingu jałówek i buhajków domyślnie wyświetlanych jest 100 najlepszych sztuk. Przy pomocy menu kontekstowego można zwiększyć liczbę wyświetlanych sztuk aż do 5000. Zwierzęta, których wartość indeksu rodowodowego (rIE/rPF) jest niska i w związku z tym nie kwalifikują się do 10% najlepszych osobników w danej odmianie (HO/RW) nie są wyświetlane na stronie www. Domyślnie wyświetlany jest ranking uszeregowany według wartości rodowodowego Indeksu Ekonomicznego (rIE), a uszeregowanie wg rPF wymaga wybrania odpowiedniej opcji.

  Zarówno w przypadku rankingu buhajków jak i jałówek istnieje możliwość zawężenia rankingu do odmiany HO lub RW przy pomocy menu kontekstowego „Odmiana”.

  Ranking buhajów i jałówek został podzielony na trzy kategorie wiekowe, które można wybrać przy pomocy odpowiedniego menu kontekstowego. Zdefiniowano trzy grupy wiekowe: 1) do 6 miesięcy, 2) między 6 a 12 miesięcy, 3) między 12 a 24 miesiące.

  Kolejne dwie zakładki („Województwo” i „Powiat”) umożliwiają stworzenie rankingu dla zwierząt z wybranego województwa oraz powiatu.

  Następna zakładka została stworzona z myślą o wyborze jałówek do genotypowania. Umożliwia to zawężenie rankingu jedynie do tych sztuk, które kwalifikują się do genotypowania, gdyż spełniają warunki konieczne do ewentualnego wyliczenia genomowej wartości hodowlanej.

  Ostatnie pole umożliwia wpisanie nr obory i wyszukanie w niej zwierząt należących do 10% najlepszych w kraju.

   

  rankingi stad


  W zakładce „Indeks rodowodowy” jest dostępny również ranking stad. Można w nim wyświetlić do 1000 najlepszych stad uszeregowanych wg średniej wartości indeksu rodowodowego jałówek. Domyślnie ranking sortowany jest według rIE, jednak można wyświetlić również ranking najlepszych stad wg rPF. Pozostałe opcje filtrowania są podobne jak w rankingu zwierząt, można wybrać: grupę wiekową, województwo i powiat. W tabeli rankingowej oprócz nazwy i danych o lokalizacji stada, prezentowane są średnie wartości rIE wraz z dokładnością, rPF, pozycja stada w każdym z rankingów oraz liczba zwierząt.

  Więcej informacji o zasadach tworzenia rankingu można przeczytać w zakładce „dokumentacja”.

   

  karty
  rodowodowe


  Karta rodowodowa to zestawienie podstawowych informacji dla jałówek i buhajków nie posiadających oficjalnych wartości hodowlanych, dla których oszacowano indeksy rodowodowe.
  Do karty rodowodowej można przejść poprzez kliknięcie w rankingu ID zwierzęcia bądź wyszukanie go po numerze lub nazwie. W pierwszym panelu wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące danego osobnika. Przede wszystkim jest to wartość rodowodowego Indeksu Ekonomicznego (rIE) wraz z jego dokładnością oraz rodowodowego indeksu PF (rPF).
  W przypadku, gdy dana jałówka może zostać zgenotypowana pod wartościami indeksów pojawia się napis “DNA”. W lewym górnym rogu karty jałówki znajduje się koperta umożliwiająca zgłoszenie jałówki do genotypowania. Po kliknięciu na kopertę wyświetli się formularz zgłoszeniowy. Po pobraniu materiału biologicznego napis “DNA” zostaje zastąpiony napisem “Pobrano materiał biologiczny”.
  Poniżej zamieszczono informacje o dacie urodzenia zwierzęcia, jego płci, odmianie oraz oborze w jakiej się ono znajduje.
  Drugi panel dostępny w karcie zawiera informacje rodowodowe. Są one prezentowane w formie interaktywnego drzewa rodowodowego. Po kliknięciu w niebieski przycisk znajdujący się obok nazwy wybranego przodka zostaniemy przeniesieni do karty tego osobnika. Poszczególne gałęzie rodowodu można rozwijać przy pomocy znaku plus (+) i zwijać przy pomocy znaku minus (-).
   

  Prosimy o kierowanie wszelkich uwag i zapytań związanych z publikowanymi indeksami rodowodowymi na adres mailowy: