Zdrowotność racic w centrum uwagi na EuroTier 2016 (relacja 1/3)

logo EuroTier

Podczas targów EuroTier odbyło się forum dyskusyjne dotyczące zdrowotności racic. Eksperci zaproszeni przez ICAR prezentowali zakres działań podejmowanych w tym zakresie w wybranych państwach europejskich. Celem jaki stawiają sobie poszczególne hodowle jest genetyczne doskonalenie populacji krajowych pod kątem ograniczenia podatności krów na występowanie schorzeń racic.
Jest to niezwykle istotne zarówno ze względu na tendencje zmierzające do ograniczania zużycia antybiotyków w produkcji żywności, jak i ze względu na aspekt ekonomiczny dotykający bezpośrednio hodowców. Prowadzone w Hiszpanii analizy wykazały, że jedynie połowa kosztów związanych z wystąpieniem schorzeń racic to koszty bezpośrednie czyli wynikające m. in. z leczenia. Uwzględniając ten fakt obliczono, że każdy przypadek chorobowy wiąże się ze stratami rzędu 36 Euro (około 158 zł). Zważywszy na to, że średnio 38% zwierząt jest dotkniętych jednym ze schorzeń racic, koszty dla stada liczącego 100 krów wynoszą ponad 6 tyś. złotych na rok.
W ciągu ostatnich 10 lat wiele uwagi poświęcono opracowaniu i wdrożenia systemów, w ramach których możliwe jest rejestrowanie wystąpień poszczególnych przypadków chorobowych. Niezwykle istotną rolę w gromadzeniu informacji odgrywają korektorzy racic, którzy za pośrednictwem aplikacji mobilnych zapisują dane dotyczące stanu zdrowia racic. Z tego względu równolegle prowadzone były prace dotyczące oprogramowania dedykowanego korektorom jak i projekty koncentrujące się na prawidłowym rozpoznawaniu schorzeń. W ramach ICAR wypracowano standard międzynarodowy ujednolicający nazewnictwo chorób po to by posługiwać się wspólnym językiem. Został on zawarty w publikacji zatytułowanej „ICAR Atlas Zdrowia Racic”, która w zeszłym roku została przetłumaczona także na język polski.
W poszczególnych krajach rejestrowanych jest pomiędzy 120 a 180 tys. zgłoszeń z korekcji rocznie. Analiza zebranych danych doprowadziła do stwierdzenia, że możliwe jest doskonalenie genetyczne zdrowotności racic. W takich krajach jak Holandia, Norwegia, Dania, Szwecja i Finlandia wdrożono już indeksy, na podstawie których można wskazać buhaje o wyższym potencjale genetycznym pod względem zdrowotności racic. Podczas wystąpień wskazywano jednak trudności z jakimi wiąże się prowadzenie pracy hodowlanej mającej na celu ograniczenie występowania schorzeń racic. Bazowanie na doświadczeniach jest niezwykle istotne dla naszego kraju, który poprzez realizację projektu „CGen korekcja” ze znacznym opóźnieniem włącza się do społeczności międzynarodowej uwzględniającej w programach hodowlanych zdrowotność racic. Kwestie jakie należy mieć na względzie to:
– wykorzystywanie cech pokroju nóg i racic nie jest wystarczająco efektywne ze względu na niskie korelacje ze zdrowotnością racic,
– rutynowa rejestracja wyników korekcji racic powinna obejmować także racice zdrowe (zgłoszenia nie mogą ograniczać się do racic dotkniętych schorzeniami),
– uzupełnienie zapisywanych informacji o czynniki pozagenetyczne takie jak: identyfikator korektora wykonującego zabieg, numer stada czy sezon w jakim przeprowadzono korekcję,
konieczność posiadania wiarygodnej informacji rodowodowej,
– wymaganie posiadania dużej liczby danych wynikające z niskiej odziedziczalności cech oraz ich binarnej natury (zdrowa lub chora),
– standaryzacja nazewnictwa przez przeprowadzanie szkoleń dla korektorów.

Warto zauważyć, że w dyskusji brali udział przedstawiciele różnych środowisk związanych z szeroko pojętą zdrowotnością racic: lekarze weterynarii, korektorzy, przedstawiciele organizacji hodowlanych i świata nauki. Celem spotkania była nie tylko wymiana doświadczeń, omówienie osiągniętych rezultatów i wskazanie wątpliwości, które nadal wymagają rozstrzygnięcia, ale także wyznaczenie kierunku jaki należy obrać w przyszłości. Z dyskusji jasno wynikało, że konieczna jest stała współpraca między korektorami i hodowcami, a w dalszej perspektywie zastosowanie genomiki prowadzące do zwiększenia efektywności prowadzonej pracy hodowlanej.

Program forum obejmował następujące tematy:
– Standaryzację rejestracji danych dotyczących racic: „ICAR Atlas Zdrowia Racic” (K.E. Müller / Niemcy)
– Elektroniczną rejestrację danych dotyczących zdrowotności racic (A. Fiedler / Niemcy, korektorzy racic)
– Dokumentację zdrowotności racic z perspektywy weterynaryjnej (A. Starke / Niemcy)
– Wykorzystanie danych dotyczących zdrowotności racic w doradztwie (S. de Roos / Holandia)
– Ekonomiczne aspekty zdrowotności racic (A. Molinero Argüello / Hiszpania)
– Genetyczne podłoże cech zdrowotności racic (C. Odegaard / Norwegia)
– Dyskusję z przedstawicielami praktyki i nauki o zarządzaniu i dobrostanie zwierząt oraz pozycji hodowców, farmerów, korektorów racic i lekarzy weterynarii (C. Bergsten / Szwecja, D. Döpfer / Stany Zjednoczone, M. Feist / Niemcy, C. Lutz / Francja, S. de Roos / Holandia, H. Westermann / Niemcy, i inni).

Dowiedz się więcej o EuroTier 2016:
Korekcja racic jednym z tematów wiodących podczas EuroTier 2016 (relacja 2/3)

Praktyczna demonstracja rejestrowania wyników korekcji racic w ramach EuroTier 2016 (relacja 3/3)