Spotkanie robocze grupy CG-IZ

W dniu 20 lutego 2023 r. w Balicach odbyło się spotkanie robocze grupy CG – IZ działającej na mocy porozumienia pomiędzy PFHBiPM oraz IZ-PIB. Podczas spotkania poruszono najważniejsze kwestie, nad którymi pracujemy wspólnie w celu wdrażania innowacji i rozwoju hodowli bydła ras mlecznych. Należy tu wspomnieć przede wszystkim o realizacji nowego systemu oceny wartości hodowlanej dla bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej opartego na tzw. metodzie „jednego kroku”. Jest to najnowsza metodyka, nad wdrożeniem której pracują najważniejsze ośrodki obliczeniowe zarówno w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz w Europie. Innowacyjność tej metody polega na możliwości uwzględnienia w jednej ocenie wszystkich zwierząt, zarówno tych zgenotypowanych jak i niezgenotypowanych. Nie ma w niej podziału na ocenę konwencjonalną i genomową, mamy tylko ocenę jednostopniową. Pozwala to na zwiększenie dokładności oceny oraz znacząco zmniejsza zjawisko obciążenia oceny wynikające z preselekcji zwierząt ocenianych genomowo.

Podczas spotkania omówiono również założenia projektu zmierzającego do stworzenia wspólnej bazy rodowodowej na potrzeby działania grupy CG-IZ. Celem jest stworzenie jednolitej bazy danych rodowodowych integrującej wiele źródeł informacji rodowodowej począwszy od informacji krajowej poprzez informację międzynarodową z organizacji Interbull oraz wymiany pomiędzy krajami Spółdzielni EuroGenomics. Tworzona baza informacji rodowodowych będzie ważnym elementem nowoopracowywanego systemu oceny jednostopniowej.

Następnie omawiano możliwości stworzenia współdzielonej bazy genotypów. Podjęte zostaną także wspólne działania zmierzające do zwiększenia poziomu genotypowania w rasie holsztyńsko-fryzyjskiej. Będą one powiązane z poszerzaniem populacji referencyjnej dla takich cech jak zdrowotność racic czy szeroko pojęte zdrowie krów. Sporo uwagi poświęcono kwestii poszerzenia oceny wartości hodowlanej o nowe cechy.

Zespół CG-IZ przygotowuje się obecnie do złożenia wspólnego wniosku o grant na stworzenie populacji referencyjnej umożliwiającej ocenę efektywności wykorzystania paszy oraz ograniczania emisji metanu. W dalszej części spotkania omawiano również kwestie związane z oceną genomową dla rasy simentalskiej oraz polskiej czerwonej.